Obchrana osobních údajů podle GDPR


 1. Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).
 2. Vaše Osobní údaje společnost Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
  • a. plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“)
  • b. marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu
 3. Osobní údaje budou společností Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková poskytnuty těmto třetím osobám:
  • a. osobám poskytujícím společnosti Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jejími obchodními partnery;
  • b. pro účel plnění smlouvy také mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři;
  • c. pro účel získání statistických informací spoločnosti Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pro službu Google Analytics;
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 5. Osobní údaje budou společností Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu.
 6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  • a. Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  • b. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • c. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.
  • d. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) společnost Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., společnost Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  • e. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková tyto údaje předala jinému správci.
  • f. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese drazby@exekuce-ova.cz.
 8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 9. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
 10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 11. V případě, že bude společnost Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla Fučíková chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Jak zamezit ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.


© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign
data nemovitostí - XML formát
Ochrana osobních údajů podle GDPR